מדיניות פרטיות – פלטפורמת GiftHead

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"), קובעת את התנאים וההגבלות הנוגעים לשמירה על פרטיות הגולשים בפלטפורמת GiftHead, שניתנת להורדה בחנויות Play Store, ו-App Store ("הפלטפורמה") והוא מהווה הסכם בין הגולשים בפלטפורמה ("הגולשים"), לבין חברת GiftHead Marketing LTD ("החברה") שמפעילה את הפלטפורמה. מובהר כי כל שימוש ו/או פעולה מכל סוג שהם אשר ייעשו בפלטפורמה, כמוהם כהסכמה מלאה, ללא כל סייג, לכל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של הפלטפורמה. מובהר כי תנאי מדיניות הפרטיות בפלטפורמה עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעת החברה, והגולשים מחויבים להיות מעודכנים בתנאי השימוש העדכניים, טרם ביצוע כל פעולה באמצעות הפלטפורמה.
לביטויים במדיניות הפרטיות תהיה אותה משמעות אשר ניתנה להם בתקנון, ויש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תקנון השימוש בפלטפורמה, שמופיע גם הוא בפלטפורמה.

איסוף מידע אודות הגולשים

אין כל צורך להירשם או להזדהות בכניסה לפלטפורמה, ומסירתם של פרטי זיהוי אינה מהווה תנאי לשימוש באפליקציה, ואולם ככל שמשתמשים יבחרו למסור מידע אודות עצמם (כדוגמת כתובת מייל, שם משתמש, תאריך לידה, חיבור דרך Facebook Connect), הפלטפורמה עשויה לאסוף ולעבד מידע זה וכל מידע נוסף שנמסר על ידם או שנוצר כתוצאה מדפוסי הפעילות שלהם בפלטפורמה (כדוגמת פרטים אישיים, תאריכי ימי הולדת, או מוצרים בהם התעניינו, בקשות או הערות או שאלות או תגובות שנשלחו על ידי המשתמשים, כתובות IP וכיו"ב ("המידע אודות המשתמשים").

השימוש במידע אודות המשתמשים על ידי החברה

המידע אודות המשתמשים ישמש את החברה לצורך שיפור והעשרת חוויית השירות והתכנים המוצעים למשתמשים בפלטפורמה, שינוי/ביטול שירותים הניתנים בפלטפורמה, פרסום מידע ותכנים הנוגעים לשירותים המוצעים בפלטפורמה על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים (לרבות מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או מסחרי), משלוח או התראות או הודעות למשתמשים הנוגע לפעילות בפלטפורמה, משלוח מידע למשתמשים אשר על פי שיקול דעת האתר ולאור דפוסי השימוש של המשתמשים, מיקומם, בקשתם וכיו"ב, עשוי לעניין את המשתמשים, עיבוד וניתוח דפוסי פעילות של המשתמשים ושל השימוש בפלטפורמה, עריכת מחקרי שוק, תכנון וביצוע של פרויקטים ומיזמים, יצירת קשר עם המשתמשים, אבטחת מידע, וכיו"ב, כאשר כל הפעולות הנ"ל, יכול וייעשו על ידי החברה עצמה או חברות בת/אם, ספקים ונותני שירותים שונים.
החברה לא תעביר כל מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או מסחרי למשתמש, הן ביחס לשירותים הניתנים על ידי הפלטפורמה והן ביחס לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים, אלא אם המשתמש אישר במפורש את הסכמתו לקבל מידע כאמור, באמצעות סימון מתאים במקום המיועד לכך בפלטפורמה. יש לציין, כי משתמשים רשומים, יכולים בכל עת, לשנות בהגדרות המשתמש בפלטפורמה, את מידת רצונם לקבל התראות ומבצעים ע"י הפלטפורמה.

העברת מידע אודות הגולשים לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר מידע אודות המשתמשים לכל צד שלישי (אלא אם מדובר בספק או נותן שירות אשר נוטל חלק בתחזוקת הפלטפורמה או השירות), למעט על פי דרישה כדין של כל רשות מוסמכת, וכן בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת מידע כאמור נדרשת לצורך ציות לכל חוק, תקנה, הליך משפטי וכיו"ב, בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע דרוש לצורך אכיפה של תנאי השימוש בפלטפורמה, לצורך הגנה מפני כל נזק או פגיעה או שמירה על זכויות החברה (לרבות במסגרת הליך משפטי המתנהל בין החברה לבין מי מהמשתמשים) או כל צד שלישי וכיו"ב, וכן למעט אם הדבר הוסכם במפורש על ידי המשתמש.

שימוש ב"עוגיות" ובטכנולוגיות איתור

חלק מהעמודים בפלטפורמה עושים שימוש ב"עוגיות" ("Cookies") וטכנולוגיות דומות אחרות, וזאת לצורך זיהוי מכשיר המשתמש, איסוף מידע סטטיסטי על הפעילות בפלטפורמה ועל דפוסי הפעילות של המשתמשים בפלטפורמה, זיהוי משתמשים חוזרים, השבת מידע מזהה אשר נמסר בעבר על ידי המשתמש, שיפור חווית השימוש, אימות פרטים, התאמת הפלטפורמה להעדפות אישיות של המשתמשים, אבטחת מידע וכיו"ב. בנוסף, יכול והחברה תתיר מעת לעת לצדדים שלישיים לפרסם שירותים ותכנים המסופקים על ידם בפלטפורמה, ובמקרים כאמור, הצדדים השלישיים האמורים עשויים לעשות שימוש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות דומות אחרות בכדי להציג פרסומות ולבחון את האפקטיביות של הפרסומות. מירב הדפדפנים המצויים בשוק מאפשרים למשתמש, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, לשלוט בקבלת ה"עוגיות" או בהסרתם.
מובהר כי לפלטפורמה אין כל ידיעה ואין כל אחריות ביחס למדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי אותם צדדים שלישיים (אתרים, חנויות, רשתות), ומשתמש הבוחר לרכוש תכנים, מוצרים או שירותים מאותם צדדים שלישיים, נדרש לבחון בקפידה את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ולשקול את התאמתה לצרכיו.

שמירת המידע אודות המשתמשים במאגרי המידע של הפלטפורמה / החברה

המידע אודות המשתמשים מתועד ונשמר במאגרי המידע של הפלטפורמה, בין אלו המצויים אצל החברה עצמה, ובין אלו המצויים אצל ספקים ונותני שירותים בתחום שמירה וניהול מאגרי מידע ("מאגרי המידע"). תהליך השמירה של מידע כאמור במאגרי המידע, נעשה באופן אוטומטי, עם כל כניסה של משתמש לפלטפורמה ועם ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש בפלטפורמה.
לעיתים, תיעוד ושמירה כאמור, נעשה שלא באופן אוטומטי, אלא באופן ייזום, על פי צרכי החברה. החברה מיישמת בפלטפורמה ובמאגרי המידע מערכות לאבטחת מידע, המצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית ולפגיעה במאגרי המידע, אך הם אינם מעניקים ביטחון וחסינות מוחלטים מפני חדירה ופגיעה כאמור, והחברה איננה מתחייבת כי הפלטפורמה ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ופגיעה במידע המצוי בהם.
העברת המידע אודות המשתמשים במקרה של מיזוג, מכירה, שינוי מבנה או שינוי בעלות במקרה של מיזוג, מכירה, שינוי מבנה או שינוי בעלות בחברה, יועבר המידע אודות המשתמשים לתאגיד או לגוף אשר יבוא במקום או בנוסף לחברה, ותאגיד או גוף כאמור, יהיה מחוייב בכל ההתחייבויות אשר החברה נטלה על עצמה בהתאם למדיניות הפרטיות.

שאלות ובקשות בנושא מדיניות הפרטיות

הגולשים מוזמנים להפנות כל שאלה או בקשה או הערה בנושא מדיניות הפרטיות לחברה, באמצעות פנייה דרך "צור קשר" בפלטפורמה, והחברה תגיב לכל פנייה כאמור.